Значение на физичните и механичните свойства на инженерните материали

Без инженерни материали развитието на технологиите би било невъзможно. Това е така, защото е необходим материал, за да се преведе идея, която е замислена в ума, в реалността, с която човек може да се справи, види, почувства и докосне. Една идея е безполезна, колкото и страхотна да е, ако няма физически материал, който да я подкрепи. Следователно, за да се осъществи напредък на технологията, е необходимо познаване на материалите и тяхното поведение, за да се знае най-добрият материал, подходящ за въпросния тип технология.

Като се споменава инженерен материал, се има предвид всяко физическо вещество, което може да се наблюдава и измерва. През повечето време физическите вещества, наричани инженерни материали, са твърди вещества. Някои свойства на твърдите вещества могат да се наблюдават чрез някое от петте сетива, докато други се споменават с помощта на инструменти. Въпросът за измерване на свойствата на твърдото вещество е много важен, тъй като именно от измерването на тези характеристики може да се направи заключение за конкретната употреба, на която може да бъде подложено твърдото вещество. Освен това от измерването на свойствата на инженерните материали човек може да разбере дали някои идеи са приложими или не.

Да придобиете знания за твърдите тела означава да направите опит да опознаете свойствата на това твърдо вещество. Сега физическите вещества проявяват някои съществени свойства, но тези, обяснени в тази статия, са механичните и физическите свойства на инженерните материали.

Физическите свойства на веществата са тези, които човек може да възприеме с някое от петте човешки сетива. Тези свойства са цвят, размер, форма, плътност, точка на топене, точка на кипене и точка на замръзване. Някои от тези свойства могат да бъдат наблюдавани с някое от нашите пет сетива. Други се наблюдават чрез измервания с помощта на прости инструменти. Тези свойства, които могат да се наблюдават с помощта на което и да е от петте сетива, са цвят, размер, форма и звук и т.н. Другите свойства, които изискват прости измервателни инструменти, са плътност, точка на топене, точка на кипене и точка на замръзване.

Важното от тези физични свойства е, че помага да се идентифицира всяко твърдо вещество, когато го видим. Тип инженерно вещество може да бъде познат чрез наблюдение на неговите свойства.

Механичните свойства на даден инженерен материал са онези характеристики или поведение, които материалът ще покаже по време на употреба, когато е подложен на външни сили. Механичните свойства включват якост, еластичност, пълзене и др. Механични Имоти определят дали даден материал е годен за определена употреба или не в резултат на смущенията, на които са подложени в резултат на това, за което се използват.

Empfohlene Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert